Slavic Folkloristics home aa

Група „Ликовно приповедање словенског фолклора“ при Комисији за фолклористику МКС

Grupa
„NARRACJA WIZUALNA FOLKLORU SŁOWIAŃSKIEGO”

Группa
“ОБРАЗНОЕ (ВИЗУАЛЬНОЕ) ПОВЕСТВОВАНИЕ СЛАВЯНСКОГО ФОЛЬКЛОРА”

Group
"VISUAL NARRATION OF SLAVIC FOLKLORE"

26. 11. 2021.

 • Председништво Комисије за фолклористику Међународног комитета слависта створило је групу „Ликовно приповедање словенског фолклора“ на састанку 21. 5. 2021.
 • Na posiedzeniu w dniu 21. 5. 2021 r. Prezydium Komisji Folklorystyki MKS utworzyło grupę „Narracja wizualna folkloru słowiańskiego”.
 • Президиум Комиссии по фольклористике МКС создал группу “Образное (визуальное) повествование славянского фольклора” на заседаниии 21. 5. 2021.
 • The Presidium of the ICS Commission on Folkloristics created a group “Visual narration of Slavic folklore” at the meeting on May 21, 2021.
 • Група „Ликовно приповедање словенског фолклора“ при Комисији за фолклористику Међународног комитета слависта ће проучавати словенски фолклор у визуелној литератури и комуникацији, што укључује:
 • Grupa „Narracja wizualna słowiańskiego folkloru” będzie badać słowiański folklor w literaturze wizualnej i komunikacji, a mianowicie ma zajmować się:
 • Группа „Визуальное повествование славянского фольклора” будет исследовать славянский фольклор в визуальной литературе и в коммуникации, а именно предполагается исследование:
 • The group “ Visual narration of Slavic folklore” will explore Slavic folklore in visual literature and communication, including:

 

 • системи знакова и симбола; • systemami znaków i symboli; системы знаков и символов; • systems of signs and symbols;
 • глифови; • glify; • глифов; • glyphs;

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0001

 

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0002

 

 • народне графике, везови, дуборези итд; • druki ludowe, hafty, drzeworyty itp.; • народные гравюры, вышивки, ксилография и др.; • folk prints, embroideries, woodcuts, etc .;

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0004

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0005

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0006

 

 

 • приповести и циклуси на фрескама и иконама; • narracje i cykle dotyczące fresków i ikon; • повествования и циклы на фресках и иконах; • narratives and cycles on frescoes and icons;

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0009

 

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0011

 

 • сликовнице; • książki obrazkowe; • книжки с картинками; • picture books;
 • књижна илустрација; • ilustracja książkowa; • книжная иллюстрация; • book illustration;

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0012

 

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0014

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0015

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0018

  • стрип и графичке новеле; • komiksy i powieści graficzne;
  • комиксы и графические романы; • comics and graphic novels;

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0019

 

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0022

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0024

 

 

 

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0027

 • карикатура; • karykatura; • карикатура; • caricature;

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0028

 • концепцијска уметност (concept art) и визуелне књига снимања (storyboard) за филмове, анимацију, видео игре и виртуелне светове итд.
 • grafiki koncepcyjne i wizualne storyboardy do filmów, animacji, gier wideo, wirtualnych światów i nie tylko.
 • концепт-арт и визуальные раскадровки для фильмов, анимации, видеоигр, виртуальных миров и т. д.
 • concept art and visual storyboards for films, animation, video games, virtual worlds, and more.

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0029

 

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0031

 

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0033

 

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0035

 

LIKOVNO PRIPOVEDANjE SLOVENSKOG FOLKLORA 0037

 

 • Фокус ће бити на народном стваралаштву чији су 1) носиоци или 2) тема следеће етнокултурне групе:
 • Nacisk zostanie położony na sztukę ludową, 1) której nośnikami i 2) tematem przewodnim jest kolejna grupa etnokulturowa:
 • В центре внимания будет народное искусство, 1) носители которого и 2) тема следующей этнокультурной группы:
 • The focus will be on folk art whose carriers (1) or the subjects (2) are following ethnocultural groups

1

2

3

Протоиндоевропљани са подручја данашњих словенских култура; Стари Словени; словенска племена протоисторије и ране историје;
Proto-Indoeuropejczycy z obszaru zamieszkania dzisiejszych kultur słowiańskich; Starożytni Słowianie; plemiona słowiańskie okresu prehistorycznego i wczesnej historii;
Протоиндоевропейцы из ареала проживания сегодняшних славянских культур; Древние славяне; Славянские племена доисторического периода и ранней истории;
Proto-Indo-Europeans from the area of present Slavic cultures; Ancient Slavs; Slavic tribes of the prehistoric and early history period;
     

 

4

 

5

некадашњи и данашњи словенски народи, етничке групе и нације;   однос сеоских и градских култура ових народа;
dawne i obecne ludy, grupy etniczne i narody słowiańskie;   relacje między kulturami wiejskimi i miejskimi tych ludów;
бывшие и нынешние славянские народы, этносы и нации;   взаимосвязь сельской и городской культур этих народов;
former and present Slavic peoples, ethnic groups and nations;   the relationship between rural and urban cultures of these peoples;

 

6

 • скривени и јавни прежици архајске словенске културе у светској популарној и елитној култури, авангарди, научној фантастици, моди, животним стиловима итд.
 • ukryte i jawne pozostałości archaicznej kultury słowiańskiej w światowej kulturze popularnej i elitarnej, awangardzie, science fiction, modzie, stylu życia itp.
 • скрытые и явные пережитки архаичной славянской культуры в мировой популярной и элитарной культуре, авангарде, научной фантастике, моде, образе жизни и т. д.
 • hidden and explicit remnants of archaic Slavic culture in the world's popular and elite culture, avant-garde, science fiction, fashion, lifestyle, etc.

 

 • У првој фази групa има за циљ припрему кратких прилога о свим словенским културама:
 • W pierwszym etapie prac grupy roboczej przygotowanie krótkich artykułów dotyczących wszystkich kultur słowiańskich:
 • На первом этапе деятельности рабочей группы – подготовка коротких статей обо всех славянских культурах:
 • At the first stage the working group's goal would be preparation of short articles on all Slavic cultures:

1

 • Текст о историји поља у уженационалној култури: важније појаве, истраживачи, жанрови, теме, мотиви, стилови, домаћи и страни утицај, рецепција... (Један краћи уводни текст 2-5 страна по земљи, који био основа за будућу синтетичку студију).
 • Tekst o historii pola badawczego w kulturze narodowej: ważne zjawiska, badacze, gatunki, tematy, motywy, style, wpływy krajowe i zagraniczne, recepcja... (Jeden krótki tekst wprowadzający w tempie 2-5 stron na kraj, które posłużą jako podstawa do przyszłych badań syntetycznych).
 • Текст по истории области в национальной культуре: важные явления, исследователи, жанры, темы, мотивы, стили, внутреннее и зарубежное влияние, прием ... (Один краткий вводный текст из расчета 2-5 страниц на страну, который послужит основой для будущего синтетического исследования).
 • A text on the history of the topic in each national culture: important phenomena, researchers, genres, themes, motives, styles, domestic and foreign influence, reception ... (One short introductory text of 2-5 pages per country, which will serve as the basis for the future synthetic research).

2

 • Списак важнијих истраживача у појединачној земљи, народу или културно-језичком подручју: стриполози, историчари разних уметности, критичари, публицисти, кустоси, археолози, теоретичари, новинари, предавачи...;
 • Lista kluczowych badaczy w danym kraju, narodzie lub dziedzinie kulturowo-językowej: specjaliści z różnych dziedzin sztuki, krytycy, publicyści, kuratorzy, archeolodzy, teoretycy, dziennikarze, nauczyciele…;
 • Список ключевых исследователей в отдельной стране, нации или культурно-лингвистической области: специалисты в области различных искусств, критики, публицисты, кураторы, археологи, теоретики, журналисты, преподаватели ...;
 • List of key researchers in each country, ethnic or cultural-linguistic area: comicsologists, specialists in the field of various arts, critics, publicists, curators, archaeologists, theorists, journalists, teachers ...;

3

 • Списак важнијих уметника који су се бавили овим темама словенског и националног фолклора (за почетак – незаобилазна имена);
 • Lista znanych artystów, którzy pracowali nad tymi tematami w ramach wspólnego folkloru słowiańskiego i narodowego (na początek najważniejsze nazwiska);
 • Список известных художников, занимавшихся этими темами в рамках общеславянского и национального фольклора (для начала – самые важные имена);
 • A list of famous artists who worked on these topics within the framework of common Slavic and national folklore (for a start, the most important names);

4

 • Попис најважнијих уметничких дела, народних или ауторских (за почетак – незаобилазна дела);
 • Lista najważniejszych dzieł sztuki, ludowych lub autorskich (na początek - najpotrzebniejsze);
 • Список важнейших произведений искусства, народных или авторских (для начала – самые необходимые произведения);
 • A list of the most important works of art, folk or author's (for a start - the most important works);

5

 • Библиографија о овом пољу националне културе: најважније студије, прикази, библиографије, разговори, документи писане или мултимедијалне врсте, базе података, сајтови (бар десетак).
 • Bibliografia z tego obszaru kultury narodowej: najważniejsze opracowania, recenzje, bibliografie, konwersacje, dokumenty pisemne lub multimedialne, bazy danych, strony internetowe (co najmniej kilkanaście).
 • Библиография по этой области национальной культуры: важнейшие исследования, обзоры, библиографии, беседы, письменные или мультимедийные документы, базы данных, сайты (не менее десятка).
 • Bibliography in this area of national culture: the most important studies, reviews, bibliographies, conversations, written or multimedia documents, databases, websites (at least a dozen).

Много вам хвала!

Координатор групе „Ликовно приповедање словенског фолклора“

Dziękuję bardzo!

Koordynator zespołu „Narracja wizualna folkloru słowiańskiego”

Большое спасибо!

Координатор группы “Образное повествование славянского фольклора”

Thank you very much!

Coordinator of the group "Visual narration of Slavic folklore"

Зоран Стефановић (Београд)

 

Zoran Stefanović (Belgrad)

 

Зоран Стефанович (Белград)

 

Zoran Stefanović (Belgrade)

 

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

 

Смернице рада група Комисије за фолклористику МКС

1. Групе Комисије за фолклор Међународног комитета слависта су засноване на добровољном и непрофитном удруживање научника и стручњака.

2. Циљ Групe је подстицање истраживања на следеће начине: прављење експертске мреже око Групе; предавања и лична представљања  Чланова; информисање о сопственим и заједничким научним резултатима и радовима; промовисање рада Групе и целе њене области деловања стручној и широј публици; прављење основних спискова препоручених извора и литературе; итд.  

3. Језици саобраћања су сви словенски језици и енглески.

4. Чланови Група задржавају сва своја ауторска права на свој рад.

5. На основу рада унутар Групе, Чланови се могу удруживати у формалне научне или културне пројекте по својој вољи, у установама по свом избору.

6. Очекује се да Члан групе допринесе раду макар и мањим обимом — да приложи своју био-библиографију која се односи на визуелну литературу и/или словенски фолклор; да сугерише основну листу препоручених извора или литературе из своје области или сопствене националне културе; да популарише рад Групе, да препоручи нове чланове Групи итд.

7. Ако стручњак не може активно да учествује у делатностима Групе, може учествовати као Гост–посматрач.

8. Члан учествује по својим могућностима у активностима Групе.

9. У случају да Члан Групе откаже датумски утврђено предавање, пожељно је да предложи могући нови датум.

Wytyczne dziłalności zespółów Komisji Folklorystycznej MKS

1. Zespóły Komisji Folklorystcznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów (Zespół narracji wizualnej) jest dobrowolnym i non-profit zgromadzeniem naukowców i innych ekspertów.

2. Zespół stymuluje badania narracji wizualnych i literatury wizualnej w folklorze słowiańskim w następujący sposób: tworzenie sieci eksperckiej wokół Zespołu; wykłady i osobiste prezentacje Członków; informowanie o własnych i zbiorowych wynikach i pracach naukowych; promowanie Grupy i jej dziedzin badań wśród profesjonalistów i ogółu społeczeństwa; sporządzanie podstawowych wykazów rekomendowanych źródeł i literatury; itp.

3. Preferowanymi językami korespondencji są języki słowiańskie i angielski.

4. Członkowie zespółów zachowują prawa autorskie do zaprezentowanych treści.

5. Na podstawie działalności Zespółu członkowie mogą zrzeszać się w bardziej formalnych projektach naukowych lub kulturalnych, w wybranych przez siebie instytucjach.

6. Oczekuje się, że członek zespołu będzie miał wkład w aktywność zespółu, choćby w niewielkim wymiarze — przedstawi swoją bio-bibliografię związaną z literaturą wizualną i/lub folklorem słowiańskim; zaproponuje podstawowy wykaz rekomendowanych źródeł lub literatury ze swojej dziedziny albo własnej kultury narodowej; zapozna szerszą publiczność z działalnością zespółu; zarekomenduje zespółu nowych członków itp.

7. W przypadku braku możliwości aktywnego udziału, ekspert może uczestniczyć  jak Gość zaproszony.

8. Członek zarządza swoim czasem i uczestniczy w działalności zespółu zgodnie ze swoimi możliwościami.

9. W przypadku odwołania przez Członka Zespółu zaplanowanego wykładu, wskazane jest zaproponowanie nowego terminu.

Руководство для групп Комиссии по фольклористике МКС

1. Группы Комиссии по фольклору Международного комитета славистов – это добровольное и некоммерческое объединение ученых и других экспертов.

2. Группа проводит исследования следующим образом: создание экспертной сети вокруг Группы; лекции и персональные презентации Участников; информирование о личных и коллективных научных результатах и трудах; продвижение Группы и областей ее исследований среди профессионалов и широкой общественности; составление необходимых списков рекомендуемых источников и литературы; и тд.

3. Предпочтительными языками переписки являются славянские языки и английский.

4. Члены Групп сохраняют за собой авторские права на свои выступления - тексты.

5. На основе деятельности Группы члены могут участвовать в более формальных научных или культурных проектах в учреждениях по своему выбору.

6. Ожидается, что участник группы осуществит свой вклад в деятельность, пусть и в небольшом объеме, – предоставит свою био-библиографию, связанную с визуальным повествованием и/или славянским фольклором; предложит необходимый список рекомендуемых источников или литературы в своей области или своей национальной культуре; будет лоббировать работу Группы; рекомендовать новых участников в Группу и т.д.

7. Если эксперт не имеет возможности активно участвовать в работе Группы, возможно его участие как Гостя-наблюдателя.

8. Участник по мере своих возможностей участвует в работе Группы.

9. В случае отмены запланированной лекции Участником группы, - рекомендуется предложить новую дату.


Guidelines for the Groups of the Commission of Slavic folklore at the International Committee of Slavists

1. The Groups of the Commission for Folklore at the International Committee of Slavists are voluntary and non-profit gatherings of scholars and other experts.

2. A Group stimulates research in the following ways: making of an expert network around the Group; organizing lectures and personal presentations of the Members; informing about individual and collective scientific results and works; promoting the Group and its fields of research to professional and general public; compiling the essential lists of recommended sources and literature; etc.

3. Slavic languages and English are the preferred languages of the correspondence.

4. Members of a Group retain the copyrights on their own works.

5. Based on a Group activities, Members may associate in a more formal scientific or cultural projects, in institutions of their choice.

6. A member of a Group is expected to contribute to the activities, albeit in a small way — for instance, to provide his/her bio-bibliography related to the Group’s main topic; to suggest the essential list of recommended sources or literature in their field or their national culture; to promote the Group in wider audience; to recommend new members to the Group, etc.

7. If it is not feasible to directly contribute, any expert may have the role of a Guest-Observer.

8. A Member participates according to his/her abilities.

9. If a Member has to cancel a scheduled event (a lecture or a representation), it is desirable suggest a new date as soon as it is personally convenient.