Slavic Folkloristics home aa

Библиографија о ватри у народној култури Словена

саставио Дејан Ајдачић за годишњак "Кодови словенских култура"

 • Абрамовъ, И.: Пережитки трупосожженія, Живая старина, 1906, вып. I, отд. V, 2
 • Агапкина, Татьяна А.: Очерки весенне-летней обрядности Полесья: ритуальные костры, Полісся: мова, культура, істория, Київ, 1996.

Подробнее...

Этноботаника - библиография, составила Валерия Колосова 2007

Августинович Ф.М. О дикорастущих врачебных растениях Полтавской губернии // Труды комиссии высочайше учрежденной, при императорском ун-те св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа. Т. 2. Киев: В Университетской типографии, 1853. С. 1-91.

Автамонов Я.А. Символика растений в великорусских песнях // Журнал Министерства народного просвещения. 1902. Ч. 344. № 11. Ноябрь. С. 46-101; № 12. Декабрь С. 234-288.

Агапкина Т.А. Символика деревьев в традиционной культуре славян: осина (опыт системного описания) // Кодови словенских култура. 1996. Бро j 1. Година 1. Биљке. С. 7-22.

Подробнее...

Библиографија радова о народној књижевности објављених у «Етнолошком прегледу» (1959-1990)

саставиле Јасна Чанковић, Сунчица Глишић, Софија Којевић (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду) 

         Часопис Етнолошки преглед покренуло је Етнолошко друштво Југославије 1959. године са тежњом да се створи један централни етнолошки часопис, који би био синтеза свега што је било присутно на етнолошком пољу и у појединим гранама етнологије у ФНР Југославији. У Етнолошком прегледу су објављивани стручни и научни радови не само из етнолошке науке, већ и из сродних научних дисциплина, који су се односили, пре свега, на народе тадашње Југославије, али и све Јужне Словене, мада су у извесној мери биле присутне и теме које се тичу других народа. Часопис је излазио једном годишње, а главни и одговорни уредник, од оснивања па све до 1983. године, био је хрватски етнолог, проф. др Милован Гаваци. За то време Етнолошки преглед је успео да заузме значајно место у нашој и страној научној литератури. Од 1983. године уредничко место заузима проф. Др Петар Влаховић, а издавач постаје Савез етнолошких друштава Југославије. Године 1990. изашао је последњи број Етнолошког прегледа.

        Ова библиографија је селективна, јер обухвата радове који се односе на народну књижевност, а објављивани су у Етнолошком прегледу почевши од првог броја 1959. па све до 1990. године. Сређена је тематски, а у оквиру сваке целине, аутори су сврстани по азбучном реду.

Кључне речи: часопис Етнолошки преглед, народна књижевност, библиографија.

          Часопис Етнолошки преглед покренуло је Етнолошко друштво Југославије 1959. године. У то време, у ФНР Југославији, излазило је неколико етнолошких публикација и зборника појединих научних установа и музеја, који су се бавили уско стручним темама, углавном везаних за рад датих научних установа. Етнолошки преглед је покренут са тежњом да се задовољи потреба за такодје стручним, али и по тематици ширим темама, као синтеза свега што је било присутно на етнолошком пољу у ФНРЈ, у појединим гранама етнологије, а и да буде подстицај за даља етнографска истраживања.

          Као часопис Етнолошког друштва Југославије и централни југословенски етнолошки часопис, Етнолошки преглед је основан са тежњом да се направи сарадња између југословенских етнолога и југословенске етнолошке науке са етнолозима и етнолошким друштвима из иностранства. На тај начин је исказана жеља и потреба да се етнолози у другим земљама обавесте и упознају са резултатима нашег рада, а с друге стране да публика и чланови Етнолошког друштва Југославије могу да прате и да буду обавештени о стању етнологије у другим, нарочито суседним земљама.

          Како је наведено у уводу уредништва у првом броју часописа, Етнолошки преглед имао је задатак да анимира етнологе да пишу и сарађују у њему како би се задовољили захтеви етнолошке науке. Такође, Часопис је био усмерен на објављивање оригиналних радова из свих грана етнологије, али и сродних научних дисцпилина, који се односе, пре свега, на народе тадашње Југославије и све Јужне Словене, али нису биле занемарене ни теме које се тичу и других народа. Исто тако, није се наметало ни ограничење у погледу временских периода: објављивани су радови из различитих периода наше и стране етничке културе, како из прошлости тако и из савременог етничког живота. Етнолошки преглед је часопис који је настојао да тада, још увек, југословенске етнологе упозна са савременом етнолошком теоријом и методологијом, као и да подстакне дискусије и изношење сопствених искустава и ставова, који ће бити од велике користи свима, поготову с обзиром на сложеност етнолошких проблема у балканским земљама.

        Часопис је излазио једном годишње, а главни и одговорни уредник, од његовог оснивања 1959. године па све до 1983. године, био је проф. др Милован Гаваци (1895-1992), хрватски етнолог и академик, професор етнологије на Филозофском факултету у Загребу. За све то време Етнолошки преглед је успео да заузме значајно место у нашој и страној стручној и научној литератури. У првих 24 година излажења уређивачки одбор часописа чинили су, поред проф. Гавација и др Боривоје Дробњаковић (који је био и на челу Управног одбора Етнолошког друштва Југославије), као и др Миленко Филиповић, реномирани српски етнолози. Од 1983. године Часопис почиње да издаје Савез етнолошких друштава СФР Југославије, а главни и одговорни уредник постаје етнолог проф. др Петар Влаховић. Од тог броја Етнолошки преглед најзад почиње да се уклапа у UDC систем и добија свој ISSN број. Часопис је престао да излази 1990. године, када је било и последње саветовање у организацији Савеза етнолошких друштава Југославије.

        Ова библиографија је селективна, јер су обухваћени само радови о народној књижевности, објављених у 26 свезака Часописа, за период од 1959-1990. године. Библиографија је рађена по међународном стандарду, ISBD (CP), а јединице су обрађиване de visu. Ради прегледности и бољег сналажења јединице су сврстане по темама које обрађују, а у оквиру сваке теме, аутори су поређани по азбучном реду. Области по којима су подељени пописани радови су:

- поезија

- проза

- фолклор етничких група

- однос усмене и писане књижевности

- биографије

- библиографије

- прикази књига, часописа, зборника и рада научних скупова и установа (поједини прикази су анотирани)

        Библиографија објављених радова који се тичу народне књижевности у часопису Етнолошки преглед представља важан извор грађе за проучавање наше и стране народне књижевности, фолклора и етнологије, те осветљава везу и испреплетаност која постоји између ових сродних научних дисциплина, чији је циљ научно истраживање народне културе у најширем смислу речи.

Библиографија :

Поезија

Бутуровић, Ђенана

      Epske pjesme muslimana : izraz vlastitog viđenja historije muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini / Đenana Buturović. 16 (1981) 91-100.

Бутуровић, Ђенана

      La poesia populaire orale dans les communautes rurales urbaines contemporaines de Bosnie-Herzegovine / Đenana Buturović. 26 (1990) 131-138.

Гаспарини, Евел

       Gli astri nella mitologia e nelle credenze popolari dei balto-Slavi / Evel Gasparini. 6-7 (1965) 21-38.

Јакоски, Воислав

        Песните на Ѓурѓовден на Ромите во Скопје / Воислав Јакоски. 17 (1982) 293-301

Карановић, Зоја

      Ritual and poetry in Šajkaška traditional weddings / Zoja Karanović, Vesna Katić. 26 (1990) 119-130.

Киш, Марија

       Podaci o integraciji pojedinih običaja i običajnih elemenata kod Južnih Slovena u

Mađarskoj / Marija Kiss. 18 (1982) 77-80.

Косорић, Деспа

      Svadbeni običaji muslimama u Pljevljima i okolini / Despa Kosorić.  20-21 (1984-1985) 31-41

Лопац, Матија

       Narodne pjesme tipa Vukove pjesme "Ženidba Dušanova" u svijetlu etnologije / Matija Lopac. 2 (1960) 85-152.

Међеши, Љубомир

       Zajedničke varijante balada jugoslovenskih Rusina i drugih slovenskih naroda /  Ljubomir Međeši . 14 (1977) 131-142.

Мјартан, Јан

       Slovačko-hrvatske paralele u proljetnim godišnjim običajima /  Ján Mjartan

. 14 (1977) 123-142.

Петровски, Трајан

       Обичајот Василица кај скопските Роми / Трајан Петровски. 17 (1982) 317-321.

Пиличкова, Севим

         За ѓурѓовенските обичаи и мањината кај Ромите Муслимани од Титов Велес / Севим Пиличкова. 17 (1982) 303-309.

Супек, Олга

      Peasant versus capitalist worldview in Vinogorje of the 1930's / Olga Supek. 25 (1989) 61-80.

Филиповић, Миленко С.

        Бакарно или мједено гумно : проблем «бакарног гумна» у науци / Миленко С. Филиповић. 1 (1959) 19-33.

Филиповић, Миленко С.

        Narodna pesma i narodni život / Milenko S. Filipović. 8-9 (1969) 37-50.

Проза

Рајковић, Зорица

     Obilježavanje mjesta smrti u predajama / Zorica Rajković. 20-21 (1984-1985) 11-24.

Рејтер, Норберт

       Mjerenja i vrednovanja u jeziku i poslovici / Norbert Reiter. 14 (1977) 117-122.

 

 

Однос усмене и писане књижевности

 

Вучинић - Варга, Дара

       Folklor i njegova adaptacija na pisanom tekstu  na književnom opusu Marka Miljanova / Dara Vučinić-Varga. 16 (1981) 53-57.

Радусиновић, Павле С.

       Maрko Mиљанов као персонификација патријархалне друштвене свијести / Павле С. Раусиновић. 22 (1986) 53-57.

 

Фолклор етничких група

 

Дрљача, Душан

        Poljaci u Hrvatskoj / Dušan Drljača. 14 (1977) 93-102.

Константинов, Душан Христов

        Етнички одлики на битолските Роми / Душан Хр. Константинов. 17 (1982) 247-277.

Макарович, Марија

        Етнолошка подоба Долењскега / Марија Макарович. 12 (1974) 5-33.

Стојчевска - Антић, Вера

         Одрази од некои индиски дела во фолклорот на јужнословенските народи : со особен осврт врз македонскиот фолклор / Вера Стојчевска-Антиќ. 16 (1981) 23-30

Федосик, Анатолиј Семенович

        Многотомный свод белорусского надорного творчества : принципйы классификации и издания / А. С. Федосик. 19 (1983) 79-84.

Теоријска проучавања народне књижевности

 

 Станоник, Марија

       Aspect of tradition in literary folklore / Marija Stanonik. 25 (1989) 31-46.

 

 

Биографије

Баш, Фрањо

       Niko Županič : (1876-1961) / Franjo Baš. 3 (1961) 138-141.

Влаховић, Петар

       Боривоје Дробњаковић : (Крагујевац 17. VIII 1890 -  Београд 7. II 1961) /  Петар Влаховић. 3 (1961) 133-137.

Гаваци, Милован.

       Kazimierz Moszynski : (5. III 1887 - 30. III 1959) / Milovan Gavazzi. 1 (1959) 59-64.

Јаначкова – Книхова, Ирена

       Ludvik Kuba : (16. IV 1863 – 30. XI 1956) / Irena Janáčková-Knihová. 1 (1959) 65-69.

Климова, Дагмар

       Karel Chotek : povodom osamdesete godišnjice života / Dagmar Klimová . 3 (1961) 149.

Кус, Женка

      Mirko Kus – Nikolajev: (11. V 1896 – 18. III 1961) / Ž. Kus . 3 (1961) 146-148.

НАУЧНО дело Милована Гавација

       Naučno delo Milovana Gavazzija / Anonim. 6-7 (1965) 3-6.

Николић, Р.

       Akademik Milenko S. Filipović : (1902 - 1969) / R. Nikolić. 11 (1973) 181-184.

Новак, Вилко

       Boris Orel : (2. III 1903 – 5. II 1962) / Vilko Novak. 4 (1962) 144-148.

Пенушлиски, Кирил

       Искажување на проф. Д-р Кирил Пенушлиски, по повод 150 – годишнината од рагањето на Марко К. Цепенков : (1830 – 1920) / Кирил Пенушлиски. 17 (1982) 9-20.

Плеше, Бранко

       U spomen profesoru dr Rudolfu Bednariku / Branko Pleše. 15 (1978) 123-124.

Прошић, Мирјана

       Značaj dela Marijana Stojkovića / Mirjana Prošić. 14 (1977) 81-88.

Библиографије

 

Андрић, Јасна

       Profesor dr Milovan Gavazzi : bibliografija iz razdoblja od 1965. do 1976. godine / Jasna Andrić. 14 (1977) 155-156.

Калинин, Нађа

       Etnološka bibliografija Jugoslavije za 1957 – 1959. godinu / Nađa Kalinin. 4 (1962) 169-200.

Калинин, Нађа

        Etnološka bibliografija Jugoslavije za 1960. godinu / Nađa Kalinin. 5 (1963) 137-152.

Плеше, Бранко

       Bibliografija radova prof. dra Milovana Gavazzija / Branko Pleše. 6-7 (1965) 125-136.

Прикази     

Андрић, Јасна.

       Međunarodna smotra folkora. [Sv.] 3-8, Zagreb, Arto, 1974. / Ј. Andrić. 12 (1974) 187-189.

Антонијевић, Драгослав

       Na marginama trotomnika “Srbi na Kosovu” Tatomira Vukanovića / Dragoslav Antonijević. 22 (1986) 109-112.

Баш, Ангелос

       Alpes orientales. Acta primi conventus de ethnographia Alpium Orientalium tractantis. Labaci 1956. Niko Kuret et MilkoMatičetov iuvantibus redegit Ivan Grafenauer, Ljubljana,  SAZU, 1959. / Angelos Baš. 3 (1961) 158-160.

Приказ скупа источно-алпских етнолога

Баш, Ангелос

       Koroški kulturni dnevi I. Zbornik predavanj. Maribor, 1973. / Angelos Baš. 12 (1974) 175.

Влаховић, Петар

      Savetovanje Međunarodne komisije za proučavanje narodne kulture u oblasti Karpata i Balkana u Lavovu (SSSR) / Petar Vlahović. 20-21 (1984-1985) 77-79.

Вук, Вили

     Panonski zbornik. Uredil Franc Zadravec, Murska Sobota, Pomurska založba, 1966., str. 359 / Vili Vuk. 8-9 (1969) 106.

Гаваци, Mилован

     Grazer und Münchener balkanologische studien. Bd. II. München, 1967. / M. Gavazzi. 8-9 (1969) 83.

Приказана публикација садржи предавања и дискусије са другог балканолошког сусрета и Грацу 1966.  и  минхенске студије из историје и етнологије балканских земаља.

Гаваци, Милован

      Demos - Ethnograpische und folkloristische Informationen, Berlin (istočni), Akademie der Wissenschaften, 1960 - / M. G.  5 (1963) 130-131

Приказ библиографског часописа који обухвата литерауру етнолошког-етнографско-фолклористичког значаја.

Гаваци, Милован

      Algemeine bibliographie des Burgenlandes. 5 Teil, Volkskunde. Bearbeitet von Karl M. Klier, Eisenstadt 1965. / M. Gavazzi. 8-9 (1969) 93-94.

Приказ библиографије свих народа Градишћа (Немаца, Хрвата и Мађара).

Гаваци, Милован

      Internationale Volkskundliche Bibliographie - International Folklore Bibliography - Bibliographie Internationale des Arts et Traditions Populaire, Berlin, W. de Gruyter; Bale (Basel), G. Krebs, Bonn, R. Habelt / М. G. 5 (1963) 130.

Приказ библиографије која излази од 1918. и обухвата издања целе Европе.

     

Дрљача, Душан

       R. Reinfuss: Problem Karpat w badaniach kultury ludowej. Panastwowy Institut Sztuki, 1959.  / Dušan Drljača. 3 (1961) 155.

Приказ Рајфунсовог чланка о генези и народној култури Карпата из часописа Polska Sztuka Ludowa”; r. 13 (1959), 1-2.

Дукић, Давор

    Folklore and historical process, Zagreb, Institute of folklore research, 1989. / Davor Dukić. 26 (1990) 186-189.

Ишгум, Марија

     Etnografia polska. III. Wroclav, Polska Akademia Nauk Instytut Histori, Kultury Materialnej, 1960. / Marija Išgum. 3 (1961) 156-158

Свезак посвећен успомени на Kazimierza Moszyńskoga.

Кременшек, Славко

     IX Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. 2-14. julij 1973. Ljubljana 1973. / S. Kremenšek. 12 (1974) 175.

Ложар-Подлогар, Хелена

       Kuret Niko: Slovenska koledniška dramatika, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1986. / Helena Ložar-Podlogar. 26 (1990) 176

Рад је на немачком језику.

 

Мурај, Александра

      Narodna umjetnost, br.13. Glavni urednik Dunja Rihtman-Auguštin, Zagreb, Institut za narodnu umjetnost, 1976. / Aleksandra Muraj. 15 (1978) 138-140

Недељковић Миле

       Prvi kongres jugoslovenskih etnologa i folklorista. / Mile Nedeljković. – Ilustr. 19 (1983) 73-77.

Новак, Вилко

       Ivan Grafenauer: Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva, Celje, Mohorjeva družba, 1973. / Vilko Novak. 12 (1974) 180-182.

Новак, Вилко

       Rožice iz Rezije. Nabral in presedil Milko Matičetov, Koper, Trst, Ljubljana, Založba Lipa, SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje /  Vilko Novak. 12 (1974) 179-180.

Приказ збирке народних лирских песама.

 

Ремер, Бела

      Europa et Hungaria, Budapest, Akademija znanosti, 1965. / Béla Römer. 8-9 (1969) 83-87.

 

Приказ зборника са Етнографског  конгреса у Мађарској.

Русић, Бранислав.

      Thompson Stith: Motif-Index of Folk Literature. Vol. 1-6, Bloomington, Indiana, U.S.A., Indiana University Press, Copenhagen,  Rosenkilde and Bagger / B. Rusić. 1 (1959) 74-75.

Станек, Леополд

     Ivan Grafenauer: Spokorjeni grešnik; Zmaga Kumer: Slovenski napevi legendarni pesmi “Spokorjeni grešnik”. Ljubljana, Inštitut za slovensko narodopisje SAZU, 8 (Razred za filološke in literarne vede, 19), 1965.

     Ivan Grafenauer: Slovensko-hrvaška ljudska pesem “Marija in brodnik“; Zmaga Kumer: Legendarna pesem o "Mariji in brodniku" z glasbenega vidika, Ljubljana, Inštitut za slovensko narodopisje SAZU, 9 (Razred za filološke in literarne vede, 21), 1966. / Leopold Stanek. 8-9 (1969) 107-108.

Страјнар, Јулијан

      Volkslied – Volksmusik – Volkstanz, Kärnten und seine nachbarn. Beiträge zur Volksmusikforschung in Kärnten, Klagenfurt, Kärntner Museumsschriften 51, 1972. / J. Strajnar. 12 (1974) 176.

Приказ народне песме.

   

Терсеглав, Марко

       Slovenske ljudske pesmi Koroške. Kanalska dolina. Еdited by Zmaga Kumer, Ljubljana, Založništvo tržaškega tiska Trst and Založba Drava Celovec, 1986.

      Slovenske ljudske pesmi Koroške. Ziljska dolina.  Еdited by Zmaga Kumer, Ljubljana, Založništvo tržaškega tiska Trst and Založba Drava Celovec, 1986. / Marko Terseglav.  26 (1990) 177

Томић, Персида

      Organizacija naučnog rada u Etnološkom institutu u Bratislavi (Národopisný ústav slovenskej ákademie vied). / Persida Tomić. 4 (1962) 167-168.

Томић, Персида

      Sastanak međunarodne komisije za proučavanje karpatske culture. /  Persida Tomić. 4 (1962) 166-167.

Филиповић, Миленко С.

       Beiträge zur südosteuropa-forschung. Anlässlich des I internationalen Balkanologen kongresses in Sofia 26. VIII. - 1. IX. 1966. Herusgegeben vom Arbeitskreis Sudosteuropa-Forschung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Urednik Alois Schmaus, München, 1966. / Mil. S. Filipović. 8-9 (1969) 101-103.

Приказ зборника поводом Првог конгреса за проучавњје Балкана и Југоисточне Европе.

Филиповић, Миленко С.

       Vilko Novak: Slovenska ljudska kultura, Ljubljana, 1960.  /  Мил. С. Филиповић. 2 (1960) 188-189.

Филиповић, Милeнко С.

        Karel Horálek: Еin Beitrag zur Volksundlichen Balkanologie. Fabula, Bd. 7, Heft 1, Berlin, 1964. /  Milenko Filipović. 8-9 (1969) 89.

Приказ расправе о причи о два брата, записаној на једном египатском папирусу у 13. веку пре н. е.

Цевц, Тоне

       Тrdinove bajke in povesti o Gorjancih. Ljubljana, Cankarjeva založba, 1970. / Tone Cevc. 12 (1974) 168.

     

Bibliography of folk literature

                         published in «Ethnological Review»

                                            (1959-1990)

 

           Ethnological Review was founded by The Ethnological Society of Yugoslavia in 1959. with the aim to create a central ethnological journal, which would be a synthesis of all that was present on ethnological field and in certain branches of ethnology in FPR of Yugoslavia. In the Ethnological Review were published not only scientific papers within anthropological science, but also from connected disciplines, which were related primarily to the people of Yugoslavia, and all the South Slavs, although to some extent persisted and themes concerning other nations. The journal was published once a year, and editor in chief, from the foundation until 1983. was a Croatian ethnologist Milovan Gavazzi. During that time Ethnological Review took an important place in Serbian and foreign scientific literature. In 1983., PhD Petar Vlahovic took position as editor in chief, and The Association of Ethnological Societies of Yugoslavia became publisher of this journal. Last issue of the Ethnological Review came out in 1990.

          This bibliography is selective, because it includes works that are related to folk literature, and published in the Ethnological Review, starting from the first issue published in 1959. until 1990. It is arranged thematically, and within each entity, the authors are sorted by Serbian alphabeth.

Key words: Ethnological Review, folk literature, bibliography.

2019 Тршић, Међународна конференција "Словенски фолклор и књижевна фантастика"

Słowiański folklor i fantastyka literacka – Славянский фольклор и литературная фантастика – Слов'янський фольклор і літературна фантастика – Slovenski folklor i književna fantastika

ОРГАНИЗАТОРИ: Удружење фолклориста Србије, Београд; Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта; Центар за културу „Вук Караџић“, Лозница; Образовно-културни центар „Вук Караџић“ у Тршићу

27–29.09. 2019. Тршић (Србија)

Петак 27.09. 2019.

14.00 Отварање скупа

Представник домаћина
Проф. др Бошко Сувајџић, председник Удружења фолклориста Србије

14.30 Уводна излагања – Сесија 1

Председавајући: Дејан Ајдачић

 • Елена Ковтун (Россия, Москва): Мир мертвых и посмертное бытие в произведениях современных фантастов: Жанрово-функциональный аспект
 • Сава Дамјанов (Србија, Нови Сад): Улазак вампира у српски роман
 • Bogdan Trocha (Polska, Zielona Góra): Renarracje słowiańskich motywów ludowych we współczesnej fantastyce
 • Бошко Сувајџић (Србија, Београд): "После деведесет година" - фолклорна фантастика у књижевности и на филму"

15.30-16.15 Дискусија

 

16.30 Сесија 2

Председавајући: Бошко Сувајџић

 • Лидија Делић (Србија, Београд): Јагње ђурђевско: Пригушена фантастика жртве
 • Бранко Златковић (Србија, Београд): Култ свиње у устаничкој традицији
 • Мирослава Карацуба (Україна, Київ): Мотив перетворення-метаморфоз у народній баладі південних слов’ян
 • Јеленка Пандуревић (Босна и Херцеговина, Бања Лука): Дрекавац у фолклорном имагинарију и метафоричким структурама културе памћења
 • Данијела Поповић Николић (Србија, Ниш): Фантастични елементи у обликовању лика светог Томе у басмама и апокрифима
 • Смиљана Ђорђевић Белић (Србија, Београд): Снови о мртвима и проблем 'веродостојности' - прилог проучавању поетике фолклорног жанра

18.15 Дискусија

 

Субота, 28.09.2019.

9.00 Сесија 3

Председавајући: Лидија Делић

 • Александра Павловић (Србија, Београд): Фантастика у српском "богословљу у стиховима" – Гаврило Стефановић Венцловић
 • Marzanna Uździcka (Polska, Zielona Góra): „Baśń nad Baśniami” Wojciecha hrabiego Dzieduszyckiego – pierwsza mitologia Słowian?
 • Предраг Тодоровић (Србија, Београд): Фантастика хорора у приповеткама Милована Глишића "Награисао" и "Брата Мата"
 • Дејан Ајдачић (Србија, Београд): Фолклорни жанрови и њихови преображаји у приказима демона у словенским књижевностима 19. века

10.30 Дискусија

11.00 Сесија 4

Председавајући: Сава Дамјанов

 • Александра Матић (Србија, Крагујевац): Приче о воденици и модерни демони
 • Ивана Мијић Немет (Србија, Нови Сад): Мотив вештице у књижевности за децу
 • Марија Шаровић (Србија, Београд): Мотиви фолклорне фантастике у роману Марине Ахмедове Врзино коло
 • Снежана Савкић (Србија, Београд) Романи "Истраживање савршенства" и "Итика Јерополитика@ВУК" С. Дамјанова као модел деконструкције фантастичког дискурса у прози српског постмодернизма

12.15 Сесија 5

Председавајући: Bogdan Trocha

 • Maja Krysztofiak (Polska, Wrocław): Od folkloru do fantastyki, czyli o postaci wampira w słowiańskiej fantasy
 • Данијела Петковић (Србија, Београд): Волшебни свет смедеревског града у роману Добрила Ненадића "Деспот и жртва"
 • Тијана Тропин (Србија, Београд): Лик Краљевића Марка у савременој епској фантастици

13.30 Дискусија

14.00 Ручак

16.00 Сесија 6

Председавајући: Ірина Коваль-Фучило

 • Алла Демченко (Україна, Херсон): Антиутопічна повість «Очамимря» О. Ірванця: постмодерністська інтерпретація фольклорних жанрів
 • Тетяна Цепкало (Україна, Херсон): Ритуально-міфологічна своєрідність поезії Віри Вовк
 • Наталія Чаура (Україна, Херсон): Фольклорний дискурс у контенті часопису "Кур’єру Кривбасу"
 • Yevheniia Kanchura (Україна, Житомир): Slavic folklore character in postmodern fantasy by Max Frei
 • Tetiana Riazantseva (Україна, Київ): The Interpretation of Slavic Fairy Tale Chararcters in Fantasy Trilogies of Vsevolod Nestayko and Serhiy Oksenyk

17.15 Сесија 7

Председавајући: Marzanna Uździcka

 • Ана Вукмановић (Србија, Београд): Транспозиција метаморфозе у ружу – о сусрету фолклора и зенитизма
 • Зоран Стефановић (Србија, Београд): Бајка српска, чаробни напитак руско-амерички: преображај Баш-Челика из фолклора у стрип и филм
 • Ірина Коваль-Фучило (Україна, Київ): Мотив втраченого раю в оповідях про примусове переселення

18.00 Дискусија

20.00 Вечера

 

Недеља, 29.09.2019.

9.00 Сесија 8

Председавајући: Елена Ковтун

 • Елена Борисова (България, София): Духовните следи на богомилството като метафизично пътуване към себе си в романа на Емил Андреев "Лудият Лука"
 • Ненад Благојевић (Србија, Ниш): Problem odnosa fantastike i alegorije u Peljevinovim romanima "Empire V" i "Betmen Apolo"
 • Лариса Фиалкова (Israel, Haifa): Возможна ли англоязычная славянская фэнтези?
 • Зорица Ђерговић Јоксимовић (Србија, Београд): Словенски корени Америчких богова

10.00 Дискусија

10.45-11.00 Пауза

11.00 Сесија 9

 • Представљање нових издања (зборник Савремена српска фолклористика 6, Гора калинова, О српској књижевној фантастици, Словенски фолклор и митологија и књижевна фантастика)
 • Завршна разматрања и затварање конференције

15.00 Повратак учесника из Тршића у Београд (око 19.30)

Интернет странице

Удружење фолклориста Србије http://ufs.rs/
Програм и списак учесника http://rastko.rs/rastko/delo/16029